Vaikų dienos centras

Vaikų dienos centre Labdaros ir paramos fonde „Dienvidis“ socialinė pagalba yra orientuota į vaiko socialinės kompetencijos ugdymą. Socialinė kompetencija – tai žmogaus socialiniai, emociniai ir pažintiniai įgūdžiai bei gebėjimai, kurie yra būtini, norint susidoroti su pareigomis, būdingomis konkrečiam jo gyvenimo etapui, sugebėjimas sukurti pilnaverčius tarpusavio ryšius su kitais žmonėmis.

Šeima – yra pagrindas vaiko gyvenime, kur vaikas įgyja reikiamą socialinę patirtį, suvokia vertybes. Vaikams, augantiems socialinę riziką patiriančiose šeimose, būdingas labai žemas savęs vertinimas ar net elementarių socialinių įgūdžių stoka.

Labdaros ir paramos fondo „Dienvidis“ vaikų dienos centro misija – neatskiriant vaiko nuo šeimos, suteikti jam tai, ko jis stokoja, užpildyti vaiko šeimos socialinės kompetencijos ugdyme padarytas spragas. Siekiant įgyvendinti šią misiją, vaikų dienos centro patalpos yra įrengtos taip, kad kuo labiau primintų ne įstaigą, o jaukius, gražius, šiltus ir švarius namus. Socialinės kompetencijos ugdymas vyksta per kasdienių gyvenimo įgūdžių, reikalingų buityje, ugdymą ir palaikymą, bendravimo su kitais vaikais ir suaugusiais įgūdžių formavimą, atsakomybės ugdymą. Dienos centre vaikai gauna maitinimą, gali nusiprausti, išsiskalbti drabužius, gauti kitus drabužius ir avalynę, paruošti pamokas. Vaikams formuojami pagrindiniai socialiniai įgūdžiai: bendravimo, kasdienio gyvenimo (maisto ruošos, tvarkymosi, higienos), darbiniai (daržovių auginimo, sodo ir daržo darbų). Taip pat yra dirbama su visa vaiko šeima: tėvams organizuojami tėvystės įgūdžių užsiėmimai, juos konsultuoja socialiniai darbuotojai, socialiniai pedagogai ir psichologas. Kartu su tėvais švenčiamos šventės, organizuojamos išvykos, šeimos popietės.

Vienu metu vaikų dienos centrą gali lankyti iki 35 mokyklinio amžiaus vaikų. Intensyvaus darbo su vaiku trukmė nustatoma įvertinus konkrečius vaiko poreikius, dažniausiai orientuojamasi į vienerių metų laikotarpį. Vaikai į dienos centrą siunčiami Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos sprendimu. Tikimasi, kad vaikai supras nekintamą savo, kaip žmogaus, vertę, individualumą, pažins savo stipriąsias puses, įgis įgūdžių, reikalingų kasdieniame gyvenime, išmoks kurti sėkmingą gyvenimą, atleidę skriaudas, nebijodami sunkumų ir mokėdami savarankiškai spręsti problemas.

Šeimų klubas 2022

Jau penkeri metai vykdomas, dalinai finansuojamas iš Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšų, projektas  skirtas vaikų dienos centrą „Dienvidis“ lankančių vaikų šeimoms, t.y. tėvams „Šeimų klubas 2022“. Programos tikslas išmokyti tėvus bendrauti, bendradarbiauti su savo vaikais ir tarpusavyje. Kokių problemų ar priklausomybių beturėtų tėvai, vaikams jie yra brangiausia ką jie turi ir saugo.

Bendrų veiklų bei išvykų metu suteikti šeimoms galimybę pastiprinti tarpusavio ryšį, kuriant kokybiško bendravimo veiklas. Turiningai kartu praleistos kelios valandos per mėnesį atskleidžia ryšį tarp vaiko ir tėvų.

Programa sudaryta taip, kad kartą per mėnesį šeimos susitiktų ir dalyvautų joms paruoštose veiklose: meduolių dekoravime, vainikų kepime, ekskursijoje ir kt. Tėvystės įgūdžiams stiprinti turime tėvams parengę 15 min. paskaitėlių ciklą, kurios integruojamos į veiklas ir sukelia diskusijas, refleksijas, patirčių pasidalinimą.

 Labdaros ir paramos fondo „Dienvidis“ vaikų dienos centro darbuotojų tikslas stebėti šeimų bendravimą, skatinti vaiko ir tėvų buvimą kartu, pastebėti trūkumus ir aptarti su tėvais. Šiuo projektu taip pat siekiame glaudesnio bendradarbiavimo su vaikų tėvai, jų motyvavimo ir integravimo veikti, ieškoti pagalbos.

Tikslas – organizuoti „Šeimų klubą 2022“ ir įvairiomis veiklomis telkti LPF „Dienvidis“ vaikų dienos centrą lankančių vaikų šeimas bendrai veiklai, bendravimui, bendruomeniškumo ugdymui. Kiekvienoje veikloje laukiame iki 15 šeimų dalyvių.

Uždaviniai:

 1. Sudaryti veiklų kalendorių šeimoms.
 2. Sudaryti planą vaikų ir jų šeimų bendravimo santykio kitimui stebėti.
 3. Organizuoti bendras veiklas, bendras išvykas
 4. Stebėti vaikų ir jų tėvų bendravimo santykį, santykio kitimą ir fiksuoti plane.
 5. Sudaryti klausimyną tyrimui atlikti dėl paslaugų teikimo ir bendradarbiavimo su specialistais kokybės

 

Projekto pabaigoje pateikti šeimoms bendrą stebėsenos bei atlikto tyrimo išvadą.

Suplanuotas projekto biudžetas 5513,00 Eur, iš jų 4900,00 Eur savivaldybės biudžeto lėšos.

klaipedos miesto savivaldybe

Visi už vieną 2022

Projektas „Visi už vieną 2022“, dalinai finansuojamas iš Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšų, skirtas vaikų dienos centrą “Dienvidis” lankantiems socialinės rizikos šeimose gyvenantiems vaikams, rizikos vaikams ir krizę išgyvenančioje šeimoje gyvenantiems vaikams, kuriems itin aktuali prevencinė programa prieš smurtą artimoje aplinkoje.

Labdaros ir paramos fondas „Dienvidis“ bendradarbiaudamas su BĮ Klaipėdos m. tautinių kultūrų centru šiuo projektu kartu su vaikais keliaus „po pasaulį“ neišvykdamas iš Klaipėdos ir tokiu būdu susipažins su kitomis tautomis ir jų kultūromis, sužinos tautų įsikūrimo Klaipėdoje istorines aplinkybes, kaip jos puoselėja savo kultūrą, tautiškumą, kaip jaučiasi gyvendamos Klaipėdoje. Projekto eigoje planuojame apsilankyti Tautinių kultūrų centre, taip pat ir kitose tautinėse bendrijose, kurių buveinės yra Klaipėdoje.

Projektas taip pat siekia užtikrinti vaikų turiningą laisvalaikį kasdien, tačiau pavasario ir rudens atostogų metu itin norisi skirti daugiau dėmesio turiningoms išvykoms, kad vaikai sugrįžę į mokyklą būtų pozityvesni, kupini  įspūdžių ir sustiprintų vidinę motyvaciją mokymuisi.

Vaikų dienos centrą lankantys vaikai yra draugiški dienos centro aplinkoje, tačiau nėra paslaptis, kad mokykloje susiduria su diskriminacija ir patyčiomis, dažniausiai pertraukų metu laiką leidžia vieni, atokiau nuo klasės draugų. Siekiant socialiai atskirtiems vaikams tapti labiau matomiems atskleidžiant savo stipriąsias puses, jau 5–ąjį kartą bus organizuojamas bendras Tarptautinei vaikų gynimo dienai skirtas renginys  „Vėjau, vėjau, nešk mane į vaikystės šventę“, kurioje dalyvautų vaikų dienos centrą lankantys vaikai ir šių vaikų klasiokai su klasės auklėtoja. Mokyklos bendruomenė tęs užmegztą draugystę su vaikų dienos centru LPF “Dienvidis”, kuriame vaikai laiką leidžia kasdieną po pamokų, projekto dėka tampa artimesnis ryšys su klasės draugais, o klasės auklėtoja labiau atkreipia dėmesį į vaikus, kurių artimoje aplinkoje dažnai pasireiškiantis smurtas įvairiose formose.

Uždaviniai:

 1. Organizuoti Labdaros ir paramos fondą „Dienvidis“ lankantiems vaikams turiningas 2022 m. pavasario ir rudens atostogas, kurių metu daug dėmesio bus skirti įgyvendinant prevencinę, interaktyvią programą prieš smurtą artimoje aplinkoje.
 2. Surengti tarptautinei vaikų gynimo dienai skirtą renginį „Vėjau, vėjau, nešk mane į vaikystės šventę“, kurioje dalyvautų Labdaros ir paramos fondą „Dienvidis“ lankantys vaikai ir jų klasiokai bei klasės auklėtojai. Stebint Labdaros ir paramos fondą „Dienvidis“ lankančių vaikų santykį su klasės draugais, dažnai yra pastebima, kad labiau socialiai nuskriausti vaikai mokykloje yra diskriminuojami, klasės draugai juos išstumia iš bendro klasės rato, patiria patyčias, bei dažniausiai nedalyvauja užklasinėje bendroje veikloje, o užmegztas kontaktas su klasės auklėtojomis (-ais) padės labiau atkreipti dėmesį į auklėtinių socialines problemas, siekiant atpažinti ir apsaugoti nuo galimo smurto artimoje aplinkoje. Organizuojamos šventės misija, suburti pradinių klasių vaikus į bendrą šventę, o Labdaros ir paramos fondo „Dienvidis“ lankantys vaikai šventės organizavimo metu ir jau vykstančios šventės metu būtų pagrindiniai asmenys, kurie suburia visus į bendrą renginį.
 3. Apsilankyti Klaipėdos miesto tautinių kultūrų centre bei kitose tautinių mažumų bendruomenėse su tikslu sužinoti kaip susiklostė, kad Klaipėdoje esame kitų tautybių. Ką jos patyrė, kaip jaučiasi gyvendamos Klaipėdoje. Tikslas yra pamatyti kokių skirtingų žmonių esama ir, kad visiems reikia stengtis, kad jaustis priimtam, įdomiam, neatskirtam.

Suplanuotas projekto biudžetas 6950,99 eur, iš jų 5600,00 eur savivaldybės biudžeto lėšos.

klaipedos miesto savivaldybe

Moksleivių vasaros stovykla „Dienvidis“

Vaikų vasaros poilsio programa iš dalinio finansavimo iš Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšų skirta moksleivių vasaros užimtumui organizuoti.

Programos pavadinimas „Moksleivių vasaros stovykla „Dienvidis“

Programos tikslas – suorganizuoti 5 (penkias)  10 dienų vaikų vasaros užimtumo dienines stovyklas:

 1. Kūrybiškumo ir talentų skatinimo stovykla pradinukams;
 2. Sportinė-turistinė stovykla pradinukams;
 3. Pilietinė 5 P stovykla 5-8 klasių moksleiviams;
 4. Pilietinė 5P stovykla 7-8 klasių moksleiviams;
 5. Gamtos stovykla moksleiviams.

Planuotas stovyklų bendras biudžetas:  10913,36 Eur iš jų 3000,00 Eur savivaldybės lėšos

klaipedos miesto savivaldybe

Vaikų dienos centro darbuotojai

Jurgita Kulevičienė
Direktorė

jurgita kulevičienė

Miglė Rimkienė
Socialinė darbuotoja

miglė

Irma Martinkienė
Psichologė

irma