Šeimos konferencijos metodas

Šeimos konferencija – tai galimybė problemas, susijusias su vaiko gerove, išspręsti šeimos rate, nesikišant institucijoms bei išsaugant vaiką šeimoje.

Susirinkusi šeima ir išplėstinė šeima (artimi giminės, artimi draugai) pirmiausia gauna informaciją iš specialistų (mokytojos, sveikatos priežiūros specialisto, socialinio darbuotojo, psichologo ir kt.) apie susiklosčiusią situaciją šeimoje dėl ko nukenčia vaiko gerovė. Šeima pasitarusi pasiūlo sprendimo būdą, suplanuoja veiksmus, patvirtina juos savo parašais, teikia specialistams įvertinti ir pradeda veikti. Tokiu būdu Šeimos konferencija įgalina pačią šeimą veikti vaiko gerovės labui.

Šiuo metodu siekiama išsaugoti vaiką šeimoje, su vaiko gerove susijusias problemas išspręsti šeimos rate, neįsitraukiant institucijoms, išsaugant šeimos paslaptį bei konfidencialumą.

Metodas priskiriamas socialinės srities įrankiui. Taikant šį įrankį galima numatyti šiuos efektus:

 1. Taikant šį metodą sumažinami socialinių paslaugų kaštai šeimoms, kurios yra ilgalaikės socialinių paslaugų gavėjos, nes šeimos konferencijos proceso metu atsisakoma kitų neefektyvių mėnesių mėnesius teikiamų paslaugų teikimo.
 2. Šeimos konferencijos diskusijų metu šeima išsiaiškina savo problemas, išsigrynina savo poreikius, kokios pagalbos jiems iš tikrųjų reikia. Tokiu būdu išaiškinama daug neaiškių atvejų ir sumažinamas atvejų kiekis.
 3. Nedidelės Šeimos konferencijos metodo sąnaudos (koordinatoriaus atlyginimas) ir vidutinis bei ilgalaikis efektas tendencingai mažins dirbančių su šeima specialistų kiekį iki pačių būtiniausių.

Pagrindiniai taikymo principai:

 1. Šeimos konferencijos metodui taikyti yra tinkamos visos šeimos, nepriklausomai nuo jų kilmės, kultūros, religijos, sudėties, įpročių, socialinės padėties ir amžiaus.
 2. Šeimos konferencija yra dėl asmens, kurio gerovė nukenčia. Konferencijos metu planuojami veiksmai to asmens poreikiams tenkinti.
 3. Institucijos ir specialistai, veikiantys šeimos gerovės labui, pradedant Šeimos konferencijos procesą išdėsto problemas, tačiau pačiame procese nedalyvauja nei kaip kontroliuojanti, nei kaip įpareigojanti, nei kaip patariamoji šalis.
 4. Šeimos konferenciją organizuojantis asmuo turi būti nešališkas, kūrybiškas, komunikabilus, atkaklus, gebantis prisitaikyti prie šeimos gyvenimo ritmo ir siekiantis užbaigti procesą.
 5. Šeimos nariai turi laikytis numatyto pagalbos plano ir draugiškai kontroliuoti vienas kitą.
 6. Jei yra poreikis, Šeimos konferencijos metodas gali būti taikomas tai pačiai šeimai kelis kartus, kol problema atsitraukia.

Šeimos konferencijos metodas yra įdiegtas ir sėkmingai taikomas daugiau nei 50 valstybių, o nuo 2019 spalio mėn. iki 2020 gegužės mėn., mes, vaikų dienos centras LPF „Dienvidis“ įdiegėme Šeimos konferencijos metodą Lietuvoje, organizavome Šeimos konferencijos mokymus visoje šalyje, parengėme 120 Šeimos konferencijos koordinatorių ir 15 Šeimos konferencijos koordinatorių supervizorius.

Po mokymų Šeimos konferencijos koordinatoriai gali dirbti savarankiškai. Kiekvienas regionas turi savo supervizorius. 
Organizuodamas susitikimus virtualiose susitikimų platformose LPF “Dienvidis”  telkia ir motyvuoja koordinatorius, dalinasi patirtimi. Visas Šeimos konferencijos patirtis ir rezultatus kaupiame, kad vėliau galėtume pateikti metodo poveikį ir naudą mūsų šalyje.
Savo ir kitų Šeimos konferencijos metodo taikytojų ir puoselėtojų savanoriškomis pastangomis telkia, palaiko ir viešina minėtą metodą, kol bus sukurtas efektyvus teisinis mechanizmas metodui įgyvendinti visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.

Labdaros ir paramos fondas „Dienvidis“ džiaugiasi, kad Klaipėdos mieste yra net 28 Šeimos konferencijos koordinatoriai, kurie yra pasirengę vykdyti Šeimos konferencijas.

Tai puiki priemonė įgalinti šeimą pačią spręsti problemas pasitelkiant artimųjų pagalbą taip, kad visų pirma būtų užtikrinta vaiko gerovė.

Galite kreiptis dėl Šeimos konferencijos vykdymo tel. nr. 8 613 97894 ir nusiųsime tikslingai pas Šeimos konferencijos koordinatorių.

Šeimos konferencijos taikymas Klaipėdos mieste 2022

Šeimos konferencija – tai pagalbos modelis, procesas ir priemonė šeimai, kurios metu pati šeima priima svarbius sprendimus, ieško resursų savo artimoje aplinkoje, atsiradus nuomonei, kad vaiko situacija yra nepalanki. Šeimos konferencija – tai būdas ieškoti sprendimų, kai vaikui reikia pagalbos, tiesiogiai neįsitraukiant socialinėms tarnyboms, bet žinančioms apie vykdomą procesą.

Projektas „Šeimos konferencijos taikymas Klaipėdos mieste 2022 “ – dalinai finansuojamas iš Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšų, skirtas Klaipėdos mieste gyvenantiems ir socialinę riziką patiriantiems vaikams ir jų šeimoms. Projektas suteiks šeimos turi galimybę savo problemas išspręsti remiantis šiuo metodu, siekiant, kad nebūtų įtraukiamos papildomos organizacijos. Šeimos konferencijos procesą koordinuos Šeimos konferencijos koordinatorius – kuris padeda šeimai pasiruošti ir praveda Šeimos konferencijos susirinkimą.

 1. Atlikti 10 Šeimos konferencijos procesų Klaipėdos mieste.
 2. Klaipėdos miesto gyventojų informavimas apie naują Šeimos konferencijos metodą radijuje „Radijo gama“.
 3. Šeimos konferencijos koordinatorių palaikymui teikti individualias supervizijas Šeimos konferencijos proceso metu.

Suplanuotas projekto biudžetas 13901,50 eur, iš jų 13400,00 eur savivaldybės biudžeto lėšos.

klaipedos miesto savivaldybe

Pagalba vaikui ir šeimai, patekusiems į krizinę situaciją

Projektas „Pagalba vaikui ir šeimai, patekusiems į krizinę situaciją“ – finansuojamas LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skirtas krizę išgyvenančioms šeimoms, kurios dažnai dėl patiriamo skausmo, nuoskaudų užsidaro ir įsijaučia į aukos vaidmenį arba užsisuka manipuliacijų, įžeidinėjimų rate, toliau skaudindami vienas kitą, ir nuo to labiausiai nukenčia vaikai. Skyrybų atvejais tėvai nesusitaria ir vaikas lieka be nieko, netekties atvejais suaugę gedėjimo skausmą išgyvena save kankindami arba slopindami jiems priimtinais metodais, o vaikas lieka gedėti pats vienas, skurdo atvejais tėvai apleidžia ir vaikus ir neišpildo jų fiziologinių poreikių, nes negeba prašyti,  pertekliuje gyvenantys tėvai užsispindi savo aplinkos spindesyje ir vaikas lieka augti be dėmesio ar tėvų artumo, pervagę, perdegę, ligų paveiktos šeimos  taip pat apleidžia vaikus ir tai suprantama, bet nėra normalu.

Su šiomis ir panašiomis problemomis susiduria Šeimos konferencijos metodą naudojantys specialistai, t.y. Šeimos konferencijos koordinatoriai.

Šeimos konferencijos metodo tikslas suburti šeimą, suburti išplėstinę šeimą bei artimuosius, bendruomenę, kad į jų problemas būtų atsigręžta iš vaiko perspektyvos. Kad toje krizę išgyvenančioje šeimoje esantys vaikai būtų išgirsti, kaip jie jaučiasi , kokie jų poreikiai, lūkesčiai.

Šeimos konferencijos metodą įgyvendinę šeimos išmoksta tartis, gauna išplėstinės šeimos pagalbą, paramą, vaikas jaučiasi pastebėtas, išgirstas, mylimas ir reikalingas.

Vykdydami projektą Lietuvoje veikiantys Šeimos konferencijos koordinatoriai galėtų pasiekti atokiuose miesteliuose ir kaimeliuose gyvenančius vaikučius iš krizę išgyvenančių šeimų. Šiuo tikslu bendradarbiaudami su kitomis šalie organizacijomis, kurios savo regionuose stebi ir koordinuoja Šeimos konferencijos procesus, siekiame įtraukti sunkiau pasiekiamas krizę išgyvenančias šeimas.

Projekto uždaviniai:

 1. Apie projektą informuoti bendradarbiaujančias organizacijas
 2. Organizuoti min. 6 Šeimos konferencijos procesus Biržų, Marijampolės, Telšių regionuose. Suorganizuoti 6-8 šeimos konferencijos procesus (tai priklauso nuo Šeimos konferencijos poreikio vienoms 20, kitoms šeimoms 35 val.)
 3. Vykdyti grupinę superviziją projekte dirbantiems koordinatoriams. (4 supervizijos metuose).
 4. Siekti projekto tęstinumo ir plėtros.

 

Suplanuotas projekto biudžetas vieneriems metams 11 010,00 eur, skirtas finansavimas 8 760,00 eur.

lrsadm
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video